Zabezpečujeme statické prepočty zaťažiteľnosti všetkých typov stavebných konštrukcií a mostov podľa platných noriem.

  • Statické analýzy železobetónových, drevených a oceľových konštrukcií pozemných stavieb, objektov v priemysle a energetike.
  • Statické analýzy železobetónových, predpätých a oceľových mostov, lávok pre peších a mostných provizórií.
  • Expertízna činnosť so zameraním na statiku a dynamiku existujúcich stavieb.