V rámci kontrolných činností vykonávame:

  • Prehliadky všetkých typov mostov a lávok pre peších (hlavné mostné prehliadky).
  • Obhliadky a kontroly stavieb, rôznych stavebných konštrukcií a mostov.
  • Zhodnotenie stavebno-technického stavu mostov a budov.
  • Odporúčania pre rekonštrukcie a ďalšie efektívne využívanie existujúcich mostov a stavieb.
  • Konzultačnú a poradenskú činnosť k zavádzaniu hospodárenia s mostami (systém prehliadok, mostné zošity, mostný archív atď.).