• Komplexná diagnostika budov, priemyselných objektov a hál so statickými prepočtami podľa súčasných noriem.
 • Diagnostika všetkých stavebných konštrukcií v priemysle a energetike.
 • Diagnostiky oceľových, drevených a betónových hál.
 • Diagnostika a kontrola síl, nádrží a čističiek odpadových vôd.
 • Diagnostika žeriavových dráh, kontrola a hodnotenie únavových trhlín v nosníkoch, geodetické zameranie.
 • Diagnostika dynamicky namáhaných základov pod bucharmi, strojmi a strojnými zariadeniami.
 • Diagnostika poľnohospodárskych stavieb, senníkov, stajní, sýpok a silážnych jám.
 • Prehliadky a diagnostiky priemyselných komínov, mostov a stožiarov.
 • Diagnostiky nosných konštrukcií priemyselných dopravníkov.
 • Diagnostiky viacpodlažných budov, štadiónov a tribún.
 • Diagnostika panelových budov.
 • Diagnostiky reklamných pútačov, bilboardov a bigboardov.
 • Diagnostiky oceľových konštrukcií vysokých pecí a hutníckych zariadení.
 • Diagnostika oceľových konštrukcií banského priemyslu – ťažné veže.
 • Podrobné zameranie objektov, zameranie trvalých deformácií a náklonov na nosných konštrukciách pozemných stavieb.
 • Nedeštruktívne aj deštruktívne testovanie materiálov, odbery vzoriek - betón, betonárska výstuž, konštrukčná oceľ a drevo.
 • Identifikácia nosného systému priemyselných hál a budov, identifikácia železobetónových a predpätých prefabrikátov.
 • Detekcia výstuže v železobetóne, identifikácia typu výstuže a rozsahu jej korózie.
 • Online monitoring trhlín a náklonov systémom Statotest
 • Komplexné hodnotenie stavebno-technického stavu všetkých vyššie spomínaných typov konštrukcií.
 • Odporúčania pre návrh rekonštrukcie budov a priemyselných objektov.
 • Vypracovanie záverečných správ z diagnostiky a dokumentácie skutočného stavu konštrukcií. 
 • Promptný návrh riešenia havarijných stavov všetkých typov obytných a priemyselných stavieb.
 • Posudková, expertízna a konzultačná činnosť.